INBJUDAN TILL LUNCHSEMINARIUM 16 APRIL PÅ SCANDIC KLARA, HÖTORGET!

Välkommen till Scandic Klara, Hötorget på investeringslunch med Invent Medic Sweden AB och Bodyflight Sweden AB!

Lunchen är kostnadsfri, antalet platser begränsade.

Den 16 april 2018, 11.30-13.00 arrangerar vi tillsammans med Sedermera Fondkommission en investerarträff på Scandic Klara i Stockholm. Under träffen berättar nyemissionsaktuella Invent Medic Sweden AB:s VD Karin Bryder om bolaget, dess framtidsplaner samt om bolagets företrädesemission. Dessutom kommer Markus Wiborg, VD för Bodyflight Sweden AB, att berätta om bolaget, dess framtidsplaner och bolagets planerade nyemission samt notering på AktieTorget.

Invent Medic Sweden AB

Minst var femte kvinna lider av ansträngningsinkontinens. Invent Medic har utvecklat TVS, ett icke-kirurgiskt medicintekniskt hjälpmedel för användning vid ansträngningsinkontinens. Med beaktande av att många kvinnor globalt beräknas ha dagliga besvär av ansträngningsinkontinens är den potentiella marknaden för bolagets produkt enligt styrelsens bedömning mycket stor. TVS har validerats i en klinisk studie med goda resultat. Invent Medic är i slutfasen avseende CE-märkning och målsättningen är att marknadslansera TVS efter sommaren 2018. Bolaget avser nu genomföra en företrädesemission om cirka 19,3 MSEK i syfte att finansiera en utvidgad marknadslansering till både konsumentmarknad och sjukvård.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 12 – 27 april 2018.

· Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 6 april 2018. Den som på avstämningsdagen innehar aktier i Invent Medic Sweden AB äger företrädesrätt i företrädesemissionen. Sista dag för handel i Invent Medic Sweden AB:s aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2018. Första dag för handel i Invent Medic Sweden AB:s aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 april 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 288 928 aktier, motsvarande högst cirka 19,3 MSEK.

· Teckningsförbindelser: Invent Medic Sweden AB har inför företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen.

· Antal aktier innan nyemission: 9 022 500 aktier.

· Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 135,3 MSEK.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 – 25 april 2018.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 12 april 2018 och pågå fram till dess att nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

Bodyflight Sweden AB

Upplevelsebolaget Bodyflight har i Bromma konstruerat Sveriges första och världens högsta vindtunnel. Bodyflights vertikala vindtunnel simulerar ett fallskärmshopp, fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett flygplan. Via tunnelns kraftfulla fläktar genereras en luftström som är stark nog att skapa en svävande upplevelse för utövaren. Istället för att hoppa ut från ett flygplan på 4 000 meters höjd lutar sig besökaren helt enkelt fram i vinden från en dörr på flygkammarens sida och börjar omedelbart flyga. Bolaget planerar för en publik nyemission och notering under 2018 i syfte att expandera sin verksamhet genom ytterligare en vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg samt att på lång sikt utvecklas till att bli en av Sveriges ledande upplevelsebolag.