INBJUDAN TILL LUNCHSEMINARIUM 3 JULI PÅ SCANDIC KLARA, HÖTORGET!

Inbjudan till investeringslunch i Stockholm med Phase Holographic Imaging PHI AB.

Den 3 juli 2018, 11.30-13.00 arrangerar vi tillsammans med Sedermera Fondkommission en investeringslunch på Scandic Klara i Stockholm.  Under träffen berättar emissionsaktuella Phase Holographic Imaging PHI AB:s VD PeterEgelberg om bolaget, dess framtidsplaner samt om bolagets företrädesemission för att finansiera fortsatt marknadstillväxt och kommersiellt genomslag.

Modereras av Peter Malmström

Vi bjuder på lunch! Begränsat antal platser, så först till kvarn. (anmälan via länk)

För mer information. PHI:s innovativa teknik skapar nya möjligheter för den medicinska forskningen att förbättra behandlings­metoder och resultat. I dagsläget har bolaget strax över 100 instrument i drift. Omfattande feedback från bolagets kunder och samarbetspartners har lett till att bolaget nu har lagt den grund som är helt avgörande för en snabbt växande och lönsam försäljning. Styrelsen ser en strategisk potential i att nu utöka direktnärvaron på nyckelmarknader för att nå kommersiellt genomslag och värdetillväxt samt även attrahera fler ledande branschaktörer inför en framtida planenlig avyttring av verksamheten till en större branschaktör.

 • PHI har strategiska samarbeten med forskargrupper vid några av världens mest framstående universitet, däribland Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital.
 • PHI:s kunder och samarbetspartners har oberoende av bolaget publicerat ett 80-tal vetenskapliga publikationer som bygger på resultat från bolagets instrument.
 • Bolaget har under det senaste året intensifierat marknadsbearbetningen, vilket nu har resultaterat i en tydlig försäljningsökning.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 28 juni – 17 juli 2018.
 • Teckningskurs: 71,40 SEK per unit. En unit består av tre nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2. Priset per aktie är således 23,80 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 erhålls vederlagsfritt.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 945 014 aktier och högst 648 338 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad emission tillförs PHI initialt cirka 46,3 MSEK. I det fall initial emission blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 18,3 MSEK. Totalt cirka 64,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 21 juni 2018. Den som på avstämningsdagen innehar aktier i PHI äger företrädesrätt i företrädesemissionen. Sista dag för handel i PHI:s aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 19 juni 2018. Första dag för handel i PHI:s aktie utan rätt att erhålla uniträtter var den 20 juni 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av 18 uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: PHI har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 10 % av emissionsvolymen och garantiteckning om totalt cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 52 % av emissionsvolymen. Totalt har PHI således skriftligen avtalat om cirka 62 % av emissionslikviden genom tecknings-förbindelser och garantiteckning.
 • Antal aktier innan emission: 11 670 088 aktier.
 • Vädering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 277,7 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight under perioden 28 juni – 13 juli 2018.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight från och med den 28 juni 2018 och pågå fram till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i början av augusti 2018.
 • Överteckningsemission: För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen att, med bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 juni 2018, besluta om en riktad emission, en så kallad överteckningsemission, om ytterligare högst cirka 10,5 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 om ytterligare högst cirka 4,2 MSEK) att utnyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad.